Обучение за деца

С какво е полезен метода на Монтесори за обучение на деца

Образованието по Монтесори съществува повече от сто години. Такова дълголетие може да се дължи, поне отчасти, на неговата адаптивност. Въпреки това, от самото си естество, разбира се, по-голямата адаптивност означава по-ниско ниво на запазване на оригиналното състояние. Тази статия обсъжда доказателства, че децата могат да се възползват когнитивно и социално от образованието по Монтесори. Този тип образование е вярно на принципите на създателя му и е известно с това, че децата прекарват повече време с индивидуални занимания. Te привличат вниманието им за дълго време. Независимо от това, проучванията показват, че материалите за практически живот могат да бъдат полезно въведени в класни стаи. Te не са по метода на Монтесори, за да се подпомогне развитието на фините двигателни умения и развите на вниманието у малките даца.  

В обширанта образователна литература има достатъчно доказателства, че някои елементи от метода на Монтесори, като като например преподаването чрез фонетичен подход, вграден в богат езиков контекст и осигуряване на сензорна основа за математическо образование. Te са ефективен начин за обучение. В тази статия не е възможно да се даде изчерпателна информация за всички елементи на обучението по Монтесори. Тези, които биха могли да бъдат от полза. Например липсата на външни награди, намаления акцент върху академичното тестване и липсата на конкуренция между учениците. Още, събирането на групи от деца с разлика до 3 години. Това насърчава обучението между различни възрасти или присъствието на обучен учител в класната стая на най-малките ученици.

Въпросът е, къде е мястото на образованието по Монтесори?

Повече от 100 години след раждането му и повече от 60 години след смъртта на създателя му?

Както други автори отбелязват, Монтесори е учен. Този учен наистина оценява научния метод и не би очаквала нейният образователен метод да остане статичен. И все пак учителите по Монтесори често изпитват страх или несигурност относно възможността да прилагат теориите на Монтесори по нови и иновативни начини. Същевременно се придържат към основните й философски принципи. В крайна сметка само емпирични изследвания, предприети от учители и изследователи, могат да бъдат приемани за достоверни. Тъй като въпросите, на които трябва да се отговори, са емпирични по своята същност. Невронаучните изследвания, използвайки методи за невроизображение, които не са били налични по времето на Монтесори, също могат да играят водеща роля в оценката на метода на Монтесори.

Например, Монтесори  предвидлива във възгледите си, че юношеството е специално време в развитието ни, когато човекът се нуждае от специално разработена форма на обучение, за да отговори на своите нужди. Последните невроизображения сочат, че юношеството наистина е важен период. Период за нервното развитие особено за области, свързани с изпълнителни функции и социално познание. Монтесори не е развила напълно идеите си. Идеи за обучение на 12-18-годишни по време на живота си, но това е област, в която настоящите монтесорианци биха могли да поемат юздите. Въпреки че някои училища по Монтесори приемат ученици до 18-годишна възраст, те са малко и, няма публикувани оценки за тяхната ефективност. Разработването на Монтесори образование за тази възрастова група във връзка с най-доброто от съвременните ни познания за когнитивната неврология в развитието на човека, има огромен потенциал за развитие.

Монтесори не е обмисляла да използва метода си при възрастни хора.

В контекста на бързо застаряващото население. Нарастващия брой възрастни хора с придобити когнитивни увреждания като тези, които са резултат от болестта на Алцхаймер, е интересно да се отбележи, че методът на Монтесори сега е адаптиран. Например, методът на Монтесори се използва върху пациенти с деменция. Целта е подобряване на изпълненитето на ежедневни дейности като хранене и запомняне. Съществуват сериозни доказателства за намаляване на затрудненията с храненето. Има слаби доказателства за ползи в силата на паметта и смесени доказателства за ползи във цялостното подобряване на пациентите. Качеството на изследванията обаче варира в различните области. Тези, които оценяват ефектите върху паметта, са били с доста лошо качество досега и все още не са изследвали дали може да има дългосрочни ефекти.

Въпреки това, като се имат предвид предизвикателствата пред разработването на успешни лекарства за пациенти с болестта на Алцхаймер, въпреки подробните познания за промените в тяхната невробиология, би било разумно да се продължи търсенето на успешни поведенчески интервенции заедно с медицинските такива. Един метод за предоставяне на базирани на Монтесори дейности за възрастни хора се осъществява чрез програми. Тези програми са между поколенията, чрез които възрастните хора с деменция се подпомагат в преподаването на уроци. Те са базирани на Монтесори, за деца в предучилищна възраст. Съобщава се за ползи за засегнатите възрастни 72. Но дали децата също се възползват по конкретни начини от такова преподаване между поколенията не е оценено. Нито е известно дали обучението по Монтесори в детска възраст или базираните на Монтесори дейности, преживяни в по-късен живот, могат да защитят изпълнителните контролни вериги на мозъка, както е предположено за билингвизма.

В обобщение, има много методологични предизвикателства пред провеждането на качествени образователни изследвания, включително качествени изследвания по метода на Монтесори.

Може би най-очевидното предизвикателство, което се появява, е практическата трудност при случайно разпределяне на ученици в училища. По Монтесори и конвенционалните училища, за да се сравнят резултатите. По-голямата част от проучванията разчитат вместо това да се опитат да съчетаят ученици и учители в училища по Монтесори. В конвенционални такива, по редица различни променливи, като същевременно има опасност неидентифицираните фактори да допринесат за разликата в резултатите. Дори и рандомизацията да е постижима, трябва да се провеждат проучвания в достатъчно голям мащаб, за да се позволи не само да се правят обобщения извън конкретните изучавани училища, но и да се позволи изследване за кои деца методът на Монтесори е най-подходящ.

По-полезно проучване би било, дали методът на Монтесори дава по добри резулатати, като децата се учат в специалните учелища по Монтесори или комбинацията между, нормалната класна стая и метода на Монтесори, дават по-добри резултати в развитието на децата. Доказателствената база може да бъде укрепена още повече, като се позовава на изследвания на образователни проучвания, които са пряко свързани с развитието на образованието. Националните и регионалните образователни системи са засегнати от редовни залитания към един метод на образование или друг. Това означава, че елементите на метода Монтесори понякога ще бъдат на мода, а понякога не. Ето защо е особено важно учителите по Монтесори да разберат доказателствената база, която подкрепя или не подкрепя тяхната педагогика.

Към началото